Η Votaniche AE αξιολογήθηκε επιτυχώς και πιστοποιήθηκε ως προς το σύστημα ποιότητας που τη διέπει με ISO 9001: 2015

Η Votaniche AE αξιολογήθηκε επιτυχώς και πιστοποιήθηκε από τον αρμόδιο οργανισμό ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ ως προς το σύστημα ποιότητας που τη διέπει με ISO 9001: 2015 καθώς είναι πλήρως συμμορφούμενη με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004.

Το ISO 9001: 2015 επιλέχθηκε από τη Votaniche AE στο πλαίσιο των ενεργειών της για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της και την αναβάθμιση των σχέσεών της με τους πελάτες και τους προμηθευτές της.